Orange Alert

Skip to main content
Syracuse University, College of Arts and Sciences

Christine Kshyna

Christine Kshyna portrait

Operations Specialist

Psychology

434 Huntington Hall

315.443.2714

ckshyna@syr.edu