Skip to main content
Christine Kshyna

Christine Kshyna

ckshyna@syr.edu

Psychology

Operations Specialist
Psychology

434 Huntington Hall

315.443.2714