Skip to main content
Lianjun Zhang

Lianjun Zhang


Professor, Forest and Natural Resource Management
Forest and Natural Resource Management

lizhang@syr.edu


315.470.6558